You are here

Háború északon

 

A Szovjetunió európai hódításai miatt békés viszonyra törekszik Japánnal. A szovjet-finn téli háború idején a finnek példát adnak hazaszeretetből és önfeláldozásból.

A szovjet kormányt először a barátinak ismert Törökország részéről érte csalódás, mivel Sükrü  Szaradzsoglu török külügyminiszter közel három hétig tartó tárgyalások eredményeként sem egyezett bele a szovjetek által kért területek átadásába, majd a tárgyalások után egy nappal Törökország Angliával kötött szövetséget.
A lengyelországi háború idején a japán és a szovjet kormány megállapodást kötött a határincidensek beszüntetéséről, amellyel kapcsolatban Pelényi „fegyverszünetről” írt. Érdekes módon az amerikaiakat ez sem lepte meg. Véleményük szerint a szovjetek el akarták hárítani a japán veszélyt, de a megegyezés Japán számára is előnyös, mivel nem kell az esetleges szovjet támadás miatt állandóan készültségben állnia.
Amerikai értesülés szerint a szovjet kormány továbbra is szállított hadianyagot Kínának, mivel fontos céljának tekintette, hogy nehezítse a japán terjeszkedést. Kína esetleges fölosztását Japán és a Szovjetunió között az amerikaiak lehetetlennek tartották, mivel mindkét ország Kína keleti részére aspirált. A Szovjetunió jégmentes kikötőket is igyekezett szerezni a térségben, ami kiválthatta Japán ellenállását, mivel a japánok már Vlagyivosztokot is nagy veszélynek tekintették.
Japán további terveit illetően az volt az amerikaiak véleménye, hogy Japán nem akar Kínában tovább hódítani, inkább az addig elfoglalt területek megőrzésére törekszik, amit megnehezít, hogy az angol és francia hadianyag szállítók helyét átvette a Szovjetunió. /1/
A Szovjetuniónak azért is nyugalomra volt szüksége a Távol-Keleten, mivel így hozzáláthatott a Molotov-Ribbentrop paktumban neki ígért területek megszerzéséhez.
A határviszályok megakadályozása érdekében kötött szovjet- japán- mandzsu szerződés ellenére a japánok nem bíztak a szovjetekben, a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása óta pedig a németekben sem, így természetesen fölvetődhetett, hogy a japánok esetleg az angolok és az amerikaiak felé fordulnak. Többek között erről beszélgetett Wodianer Andor lisszaboni magyar, és Kikudzsi Jonezava japán követ.
Wodianer megkérdezte Jonezavát az japán-angol és a japán-amerikai viszony várható alakulásáról.
A japán követ kijelentette, hogy erre akkor tudna válaszolni, ha lennének információi arra nézve, hogy London és Washington hajlandó lenne-e a japán-kínai háború teremtette új helyzetet elismerni, mivel ettől függ Japán velük szemben tanúsított magatartása.
Wodianer kérdésére, hogy érvényben lévőnek tekinti-e az antikomintern paktumot, Jonezava azt válaszolta, hogy formailag igen, lényegében azonban megszűnt a szerződés.
A magyar követ elmondta japán kollégájának, hogy hírek szerint a Szovjetunió továbbra is fegyverszállításokkal támogatja Csang Kai-sek hadseregét. A japán diplomata ezeket a híreket nem tudta megerősíteni, de valószínűnek tartotta, hogy van alapjuk, mert szerinte a szovjetek megbízhatatlanok. /2/
A Wodianer-féle jelentésből kitűnik, hogy több mint két hónappal a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása után a japánok még nem dolgozták föl egészen azt a sokkot, amelyet Sztálin és Hitler megegyezése okozott. A japán diplomácia a kínai háború lezárására törekedett, ezt azonban a kínaiaknak szóló szovjet fegyverszállítások erősen gátolták. Az USA, Anglia és Franciaország továbbra is páholyból figyelték az eseményeket, miközben az antikomintern paktum japán szempontból erősen veszített jelentőségéből. A japán diplomácia fölismerte, hogy ismét az elszigetelődés veszélye fenyegeti, amelyet igyekezett megakadályozni.
1939. november végén a szovjet-japán és a német-francia határon is viszonylagos nyugalom volt, s a tél közeledtével egyre kisebb volt a valószínűsége, hogy akár Európában, akár a Távol-Keleten kiszélesedjen a háború. November 30-án azonban mégis új háborús front nyílt Észak-Európában. A moszkvai szovjet-finn tárgyalások november közepén megszakadtak, s bár a finnek reménykedtek, hogy elkerülhetik a háborút, a Vörös Hadsereg egy a szovjetek által provokált határincidens után Finnországra támadt. A támadás nyomán 105 napig tartó véres háború kezdődött Finnország és a Szovjetunió között, amely 1940. március 13-án a moszkvai békével ért véget.

Finn járőr a szovjet-finn téli háborúban

Finnországról köztudott volt, hogy a skandináv semlegességre törekedett, s igyekezett távol tartani magát mind a kommunizmustól, mind a nemzetiszocializmustól. Politikai rendszerét illetően Európa egyik legdemokratikusabb parlamenti rendszerével rendelkezett, amelyhez hasonló a skandináv országokban, Svájcban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban volt. Ennek ellenére a demokrácia európai védelmezői, mint Anglia vagy Franciaország, minden aggodalom nélkül föláldozták volna Finnországot, elfogadva a rá vonatkozó szovjet igényeket. Az augusztusi szovjet- német tárgyalásokon Hitler is lemondott Finnországról, amelynek oka az volt, hogy a finnek korábban nem kívántak közeledni a nemzetiszocialista Németországhoz.
Az elszigetelődött Finnország a Népszövetséghez fordult, amely agresszorrá nyilvánította és kizárta tagjai közül a Szovjetuniót, egyben lehetőséget biztosított arra, hogy Finnország külföldi katonai segítséghez juthasson.
A nagyhatalmak közül legnagyobb mértékben Olaszország támogatta a finneket, amelyben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy a japánokhoz hasonlóan az olaszokat is váratlanul érte a Molotov-Ribbentrop paktum.
Németország kényes helyzetbe került a finn háború miatt, mivel a közvélemény a finnek mellett állt, Hitler azonban igyekezett lojálisnak mutatkozni Sztálin iránt. Ebből adódott az a furcsa kettősség, hogy miközben a német katonai vezetés tagjainak nagy része szégyenletesnek tartotta a szovjetekkel kötött szövetséget, a Balti-tengeren a finnek ellen tevékenykedő szovjet tengeralattjárókat állítólag német hajók látták el utánpótlással.

Folytatjuk.

  1. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium Politikai Iratai, K 63 Washington, 1939. szeptember 28.
  2. MOL, KÜM POL, K 63 Lisszabon, 1939. november 2.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: