You are here

A béke ára

kongo

Japán és Kína sem kíván véget vetni a háborúnak. Belpolitikai változások Japánban.

Washingtonban Hornbeck közölte Pelényivel, a kínaiak tisztában vannak azzal, hogy kompromisszumos megoldás esetén a békekötés árát nekik kellene megfizetniük. Ez a gyakorlatban nyilván azt jelentette volna, hogy a japánok megtarthatják az addig elfoglalt területek nagy részét, amit azonban a kínaiak aligha fogadtak volna el, bízva abban, hogy a szovjetek és az angolok továbbra is támogatják őket hadianyag szállításokkal. Az amerikaiak úgy ítélték meg, hogy Japánnak még van annyi ereje, hogy ne a presztízsveszteséget válassza, ami továbbra is megfelelt az USA, Anglia és a Szovjetunió érdekeinek./1/
Mindehhez még hozzátehetjük, hogy a Japán által addig elfoglalt kínai területek nagyrészt angol érdekeltségek voltak, ezért egy esetleges japán-kínai békekötés a szovjet és az amerikai érdekeket csak annyiban sértette volna, hogy a japán hadsereget valami mással kellett volna lekötni, amelyre nyilvánvalóan alkalmas lett volna az a belpolitikai földindulás, ami Japánban a kínai kudarc beismerését követően alakul ki.
A japán-kínai háború eseményeit az amerikaiakhoz hasonlóan látták a kínaiak is.  Jungerth Moszkvában Jui Ming kínai ügyvivővel beszélgetett, aki elmondta, hogy a kínai kormány és nép elégedett a helyzet alakulásával politikai és katonai téren is.  Csang Kai-sek helyzete nem csak erősödött, hanem óriási tekintélyt is szerzett.
A kínai kommunista párt a Komintern utasításainak megfelelően tartózkodott a propagandától, és hadserege most, mint 8. kínai hadsereg vesz részt a japán hadsereg elleni harcban.  A kínai diplomata szerint Japán eredeti terve az volt, hogy miután Kínát néhány hónap alatt legyőzi, a Szovjetunió ellen fordul. Ez utóbbi Jui Ming szerint már nem valószínű, mivel Kína folyamatosan apasztja Japán erejét. A kínai hadsereg kezdetben kiképzés és fölszerelés tekintetében messze elmaradt  Japántól, a nyugati hatalmaktól érkező támogatás eredményeként azonban a különbség folyamatosan csökken. Jelenleg a kínai hadsereg már egy évi harchoz elegendő hadianyaggal rendelkezik.
A kínai diplomata a japán katonákról és hadseregről jó véleménnyel volt, kivéve a repülőket. Az ügyvivő szerint a szovjet-kínai viszony nagyon jó, mivel a szovjetek tudják, hogy Kína helyettük küzd.
A két ország közvetlen repülőjáratot, és Szincsiangon át továbbra is özönlik a szovjet hadianyag Kínába.
Jui Ming nem tartotta valószínűnek, hogy japán-szovjet háború robbanna ki, azt azonban nem zárta ki, hogy a japán katonai vezetés Mandzsúriában összecsapást provokáljon ki Blücher hadseregével./2/
A moszkvai kínai ügyvivő kijelentéseit alátámasztotta Sigemicu helyzetjelentése is. „Lassan fejlődnek a dolgok, Kína túl nagy és a Szovjetunió erősen támogatja az ellenállást” –mondta a japán nagykövet Jungerthnek. Sigemicu szerint a japán hadsereg lemondott Csang Kai-sek üldözéséről és új területek meghódításáról.  Japán célja a továbbiakban Csang Kai-sek eltávolítása és a meghódított területek megtisztítása a partizánoktól. A nagykövet kijelentette, hogy a kínaiak a hadjáratot a Komintern utasítása és módszere alapján követik, s a hosszú meneteléshez hasonlóan kitérnek a nagyobb ütközetek elől.  Ez a helyzet erősen idegesíti a japánokat, és kiéleződött a szovjet-japán viszony is. „Moszkva keze mélyebben van Kínában, mint volt Spanyolországban” –mondta a japán nagykövet.
A fölmerült problémák nyomán Sigemicu elképzelhetőnek tartotta, hogy elmarad az Ankarát, Szófiát, Bukarestet és Budapestet érintő útja. /3/
Jungert moszkvai jelentésének írásakor Magyarországnak néhány napja új kormánya volt, amelyet Imrédy Béla vezetett. (1938. május 5 -1939. február 16.) Az Imrédy kormány feladata lett volna, hogy erősítse a kapcsolatokat az angolszász nagyhatalmakkal és próbáljon kellő távolságot tartani Németországtól, nehogy Magyarország háborúba sodródjon. Ez kezdetben sikerült is, amelynek jó példája volt az Eucharisztikus Kongresszus megrendezése. A Kongresszus méltóképpen mutatta meg Magyarország katolikus, illetve keresztényi elkötelezettségét. Az esemény természetesen arra is megfelelő alkalom volt, hogy Szent István király halának 1000. évfordulóján Magyarország megmutathassa a világnak az államalapítás óta elért eredményeit, különös tekintettel az 1920 és 1938 közötti időszak fejlődésére, amelyre minden magyar állampolgár jogosan lehetett büszke. A későbbiekben Imrédy Gömböshöz hasonlóan diktatórikus rendszer kiépítésére törekedett, amelynek egyenes következmény volt bukása.
A magyar-japán kapcsolatok erősödését mutatta, hogy Mezey István budapesti ügyvéd, a Magyar-Nippon Baráti Társaság ügyvezető elnöke sokat tett Tokióban is a Japán-Magyar Kultúrintézet létrehozása érdekében, amely tiszteletbeli tagjává kívánta választani Kánya Kálmán külügyminisztert. Az intézet működéséhez báró Micui Takahara adományából a Hóman Bálint vezette Vallás-és Közoktatási Minisztérium 3500 pengőt biztosított.
A magyar külügyminisztérium kérdést intézett a magyar érdekekkel megbízott tokiói holland követhez, hogy Kánya elfogadja-e a fölkínált tiszteletbeli tagságot?/4/
A Kínában fölmerült problémák nyomán változások történtek a Konoje kormányban. Hirota külügyminisztert Ugaki tábornok, Szugijama hadügyminisztert Itagaki tábornok, Kaja   pénzügyminisztert Ikeda tábornok, Kido közoktatási minisztert pedig Araki tábornok követte a kormányban.

Kazusige Ugaki tábornok
Kazusige Ugaki tábornok

Jungerth információi szerint mind a négy új miniszter a katonai párt tagja, egyben Konoje miniszter bizalmasa volt. Itagaki tábornok a Kínában tevékenykedő 3. japán hadsereg parancsnoka volt, s részben az ő, részben a többi nagy befolyású tábornok beemelése a kormányba azt mutatta, hogy Japán nem kíván Kínával kompromisszumos békét kötni, inkább nagyobb erőket vet be a győzelem érdekében. /5/

Folytatjuk.

1. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium Politikai Iratai, K 63 Washington, 1938. április 19.
2. MOL, KÜM POL, K 63 Moszkva, 1938. május 2.
3. MOL, KÜM POL, K 63 Moszkva, 1938. május 8.
4. MOL, KÜM POL, K 63 Budapest, 1938. május 13.
5. MOL, KÜM POL, K 63 Moszkva, 1938. május 28.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: